Tecnologia Industrial I (optativa de 1r Batxillerat)

Tecnologia Industrial en el Batxillerat constituïx un referent indispensable a l’hora de despertar vocacions en l’alumnat que cursa esta etapa educativa, ja que aborda continguts relacionats amb les disciplines que caracteritzen les distintes enginyeries i les d’un gran espectre d’especialitats que constituïxen les diferents famílies de la Formació Professional. La naturalesa d’esta matèria busca que l’alumne referme continguts referents a la ciència dels materials, els procediments de fabricació, les màquines o el control d’un sistema automàtic, sense oblidar els beneficis del treball en equip, la innovació que suposa el producte obtingut i el caràcter emprenedor que se li pretén el ciutadà que s’està formant. L’ús de ferramentes informàtiques per mitjà de les quals podem desenrotllar escenaris que ens proporcionen informació sobre els possibles resultats a obtindre en la realitat, resultarà de la màxima importància al llarg d’este currículum. Al cap i a la fi, la tecnologia conté una part de ciència experimental i una altra de busca i exploració d’informació per a escometre la resolució d’un problema tecnològic.