Marc Legal

Publicat el Dilluns, 02 Juny 2014

El sistema educatiu espanyol al País Valencià segueix el recull de lleis, decrets i ordres que fan referència als estudis que es poden cursar a Centre i que es presenten a continuació.

Ordre de 17/06/2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el batxillerat (DOCV 07/07/2009).
ORDE 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2012/7741] (DOCV 03/08/2012)

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
 
Currículum ESO
Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’ESO (DOCV 24/07/2007).
 
Currículum Batxillerat
DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d’11 de juliol, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. (DOCV 16/07/2012).
 
Avaluació ESO 
Ordre de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en ESO (DOCV 21/12/2007).
 
Avaluació Batxillerat
Ordre de 24/11/2008, de la Conselleria, sobre avaluació en batxillerat en la Comunitat Valenciana (DOCV 15/12/2008).
 
Optatives ESO 
Ordre de 27 de maig del 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació secundària obligatòria (DOCV 12/06/2008 modificat per Ordre 64/2010, de 16 de juny en DOCV 29/06/2010).
 
Optatives Batxillerat
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’educació secundària obligatòria.
ORDE 18/2011, d’1 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 14/04/2011)
 
Horari/organització ESO 
Ordre de 29 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’educació secundària obligatòria (DOCV 15/05/2008).
 
PQPI
Ordre de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial (DOCV 23/06/08).
 
Reglament orgànic i funcional dels Instituts d’educació secundària
DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels Instituts d'educació secundària.
 
Especialitats de secundària
REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
Vist: 1444