Dibuix Artístic II

L’assignatura de Dibuix Artístic en Batxillerat aprofundix en les destreses i conceptes del Dibuix adquirits en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria per a usar-los com a ferramenta del pensament que participa en el procés creatiu, comunicatiu, plàstic i visual, contribuint a adquirir les competències necessàries per a la formació permanent de l’individu.

L’assignatura es desenrotlla durant dos cursos acadèmics de l’etapa de Batxillerat. De manera gradual i seqüencial, els coneixements i destreses adquirits en Dibuix Artístic I han de servir com a base sobre la qual s’assentix Dibuix Artístic II. La matèria Dibuix Artístic I i II aporta coneixements teòrics, tècnics i estètics, fomentant un pensament divergent.

El segon curs explora més a fons dos conceptes fonamentals, açò és, la forma i l’espai que la rodeja, a través de l’estudi de la figura humana i la perspectiva però, sobretot, se centra en aspectes més subjectius per a potenciar la capacitat creativa de l’estudiant i orientar cap a les múltiples alternatives formatives artístiques més coincidents amb els seus interessos. Al treballar de forma creativa, l’alumnat desenrotlla la capacitat crítica aplicant-la a les seues pròpies creacions i a les dels seus companys; valora el Fet Artístic i disfruta d’ell, sensibilitzant-se cap a l’entorn per al gaudi estètic i com a aspecte motivador per al seu desenrotllament creatiu, potenciant la competència de consciència i expressió cultural.

Un dels objectius d’esta matèria és reconéixer els antecedents artístics i les aportacions que els artistes han fet a través de la Història al Dibuix, a les Arts Plàstiques i al Disseny, i sobretot la presència i funció del Dibuix en les manifestacions artístiques contemporànies.

L’assignatura de Dibuix Artístic en esta etapa ha de proporcionar un panorama ampli de les seues aplicacions, orientant i preparant a altres ensenyances posteriors que l’alumnat puga cursar i per a les que es requerisca la formació professional i creativa necessària en el camp artístic o tecnològic com són les Ensenyances Artístiques Superiors, Ensenyances Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Belles Arts, entre altres. Així mateix, el disseny d’interiors, moda, producte, gràfic, multimèdia, joieria, il·lustració, disseny web, precisen fonamentar l’expressió graficoplàstica des de la base i és per açò que l’assignatura Dibuix Artístic presa una gran rellevància en la formació de l’alumnat en l’etapa de Batxillerat.

El llenguatge del dibuix permet transmetre idees, descripcions i sentiments. És en definitiva, una forma peculiar de pensar. És la idea que vertebra totes i cada una de les unitats dels continguts d’esta assignatura.