Dibuix Artístic I

L’assignatura de Dibuix Artístic en Batxillerat aprofundix en les destreses i conceptes del Dibuix adquirits en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria per a usar-los com a ferramenta del pensament que participa en el procés creatiu, comunicatiu, plàstic i visual, contribuint a adquirir les competències necessàries per a la formació permanent de l’individu.

L’assignatura es desenrotlla durant dos cursos acadèmics de l’etapa de Batxillerat. De manera gradual i seqüencial, els coneixements i destreses adquirits en Dibuix Artístic I han de servir com a base sobre la qual s’assentix Dibuix Artístic II. La matèria Dibuix Artístic I i II aporta coneixements teòrics, tècnics i estètics, fomentant un pensament divergent.

En Dibuix Artístic I, l’alumnat analitza i aplica els continguts de la matèria de forma més objectiva i els blocs de continguts se centren en el dibuix com a ferramenta i en els principals elements configuratius que donen sentit a les formes, així com en els fonaments compositius que organitzen l’espai i li aporten significat visual.

Un dels objectius d’esta matèria és reconéixer els antecedents artístics i les aportacions que els artistes han fet a través de la Història al Dibuix, a les Arts Plàstiques i al Disseny, i sobretot la presència i funció del Dibuix en les manifestacions artístiques contemporànies.

L’assignatura de Dibuix Artístic en esta etapa ha de proporcionar un panorama ampli de les seues aplicacions, orientant i preparant a altres ensenyances posteriors que l’alumnat puga cursar i per a les que es requerisca la formació professional i creativa necessària en el camp artístic o tecnològic com són les Ensenyances Artístiques Superiors, Ensenyances Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Belles Arts, entre altres. Així mateix, el disseny d’interiors, moda, producte, gràfic, multimèdia, joieria, il·lustració, disseny web, precisen fonamentar l’expressió graficoplàstica des de la base i és per açò que l’assignatura Dibuix Artístic presa una gran rellevància en la formació de l’alumnat en l’etapa de Batxillerat.

El llenguatge del dibuix permet transmetre idees, descripcions i sentiments. És en definitiva, una forma peculiar de pensar. És la idea que vertebra totes i cada una de les unitats dels continguts d’esta assignatura.