4r ESO i PR 4

D’acord amb el Decret de Currículum Secundària, ESO i Batxillerat, ací teniu els despleglables de les diferents assignatures de 4t de ESO.

 

4t ESO

MATÈRIES COMUNES
Anglés Llengua Castellana i Literatura Valencià: Llengua i Literatura
Educació Física Geografia i Història
Tria un itinerari formatiu.
ITINERARI A
ITINERARI B
ITINERARI C
Matemàtiques Acadèmiques Matemàtiques Acadèmiques Matemàtiques Aplicades
Física i Química Economia Tecnologia
Biologia i Geologia Llatí
Triar una de les següents
Ciències Aplicades a l'Activitat Professional
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
Optatives: se selecciona una de cada bloc.
BLOC 1
BLOC 2
Alemany 2a Llengua Estrangera Cultura Clàssica
Francés 2a Llengua Estrangera Música
Filosofia Tecnologia
Tecnologies de la Informació i Comunicació Cultura Científica
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Triar una de les següents.
Religió Valors Ètics

Programa de Reforç de 4t d’ESO, PR4, s’impartix per primera vegada al centre al curs 2017-2017. El PR4 és un programa d’atenció a la diversitat i inclusió educativa adreçat als centres sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria. Va adreçat a l’alumnat que mostra interés per obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i que, en cursos anteriors, ha presentat dificultats generalitzades d’aprenentatge. Aquest programa té com a finalitat que l’alumnat desenvolupe les competències clau i assolisca els objectius generals de l’etapa.

El PR 4 és un grup d’alumnes, com a màxim 16, que cursen moltes assignatures per àmbits, amb el mateix professorat i notes globals. Aquest àmbits són:

  • Àmbit lingüístic i social, que inclourà els aspectes bàsics del currículum de les matèries de valencià: llengua i literatura, llengua castellana i literatura i geografia i història (9 hores setmanals).
  • Àmbit de llengua estrangera: amb un currículum adaptat que prioritze la competència comunicativa de l’alumnat (2 hores). Es respec-
    tarà l’idioma estranger cursat com a primer idioma en el primer cicle d’ESO (al nostre centre serà l’anglés). El centre podrà organitzar aquest àmbit integrant-lo dins de l’àmbit lingüístic i social si el professorat que l’imparteix disposa de l’habilitació requerida.
  • Àmbit científic i matemàtic, que inclourà els aspectes bàsics del currículum corresponents a les matèries de matemàtiques i ciències
    aplicades a l’activitat professional (7 hores setmanals).

L’alumnat  també cursarà l’assignatura de Tecnologia. A més l’alumnat cursarà una hora de tutoria amb el seu grup específic. També cursarà dues matèries d’entre el bloc d’assignatures troncals i el bloc d’assignatures específiques, amb un currículum adaptat. Per tal de facilitar la seua inclusió en les activitats ordinàries del centre, l’alumnat del programa cursarà en el seu grup de referència educació física, valors ètics o religió i una hora de tutoria. Ací teniu l’estructura completa.

PR 4

MATÈRIES COMUNES
Àmbit Llengües Estrangeres: Anglés Àmbit Científic i Matemàtic Educació Física
Àmbit Lingüístic i Social Tecnologia
Optatives: se selecciona una de cada bloc
BLOC 1
BLOC 2
Tecnologies de la Informació i Comunicació Cultura Clàssica
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual Música
Cultura Científica
Triar una de les següents:
Religió Valors Ètics