3r ESO i PMAR 3

D’acord amb el Decret de Currículum Secundària, ESO i Batxillerat, ací teniu els despleglables de les diferents assignatures de 3r de ESO.

 

3r ESO

MATÈRIES COMUNES
Anglés Física i Química Valencià: Llengua i Literatura
Biologia i Geologia Música Llengua Castellana i Literatura
Educació Física Geografia i Història Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Se selecciona un itinerari OPCIÓ A OPCIÓ B
Matemàtiques Acadèmiques Matemàtiques Aplicades
Optatives: se selecciona una de cada bloc.
BLOC 1
BLOC 2
Alemany 2a Llengua Estrangera Cultura Clàssica
Francés 2a Llengua Estrangera Informàtica
Tecnologia Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
Triar una de les següents. Religió Valors Ètics

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del RendimentPMAR de 3r d’ESO per àmbits- és un programa d’atenció a la diversitat i inclusió educativa adreçat als centres sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria. Està adreçat a l’alumnat que presenta dificultats rellevants d’aprenentatge no atribuïbles a la falta d’estudi o esforç i té com a finalitat facilitar que tot l’alumnat assolisca els objectius i adquirisca les competències corresponents.

El PMAR 3 és un grup d’alumnes, com a màxim 16, que cursen moltes assignatures per àmbits, amb el mateix professorat i notes globals. Aquest àmbits són:

  • Àmbit lingüístic i social, que inclourà valencià: llengua i literatura, llengua castellana i literatura i geografia i història (9 hores).
  • Àmbit de llengua estrangera: Es respectarà l’idioma estranger cursat en 1r i 2n d’ESO, amb un currículum adaptat dins d’un enfoca-
    ment comunicatiu que contemple una organització dels continguts i una metodologia adequada (2 hores).
  • Àmbit científic i matemàtic: biologia i geologia, física i química i matemàtiques (8 hores).

L’alumnat  també cursarà l’assignatura de Tecnologia, i dues hores de tutoria, una amb el seu grup específic i una altra amb el seu grup de referència. Prenent com a referència el currículum de 3r d’ESO, l’alumnat cursarà, obligatòriament amb el seu grup de referència la resta de matèries. Ací teniu l’estructura completa.

PMAR 3

MATÈRIES COMUNES
Àmbit Llengues estrangeres Àmbit Lingüístic i Social Àmbit Científic i Matemàtic
Música Educació Física Tecnologia
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Optativa: se selecciona una.
BLOC 2
Cultura Clàssica
Informàtica
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial
Triar una de les següents. Religió Valors Ètics