XarxaLlibres: Informació per a les famílies

Des de l’IES Antoni Llidó volem informar a les famílies que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ofereix el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text als centres públics.

Aquest programa té com a finalitat dotar els centres escolars d’un banc de llibres al qual es podran acollir voluntàriament les famílies de l’alumnat matriculat als centres educatius. També és objectiu del programa desenvolupar i fomentar en l’alumnat actituds de respecte i us responsable dels béns públics. Per tant, els participants tindran a l’institut els llibres gratuïts en l’etapa de l’ESO.

Requisits per tal que l’alumnat tinga dret al Banc de Llibres

Aquestes són les accions que les famílies i els alumes han de dur a terme respecte al programa de Xarxa Llibres a fi de garantir la correcta continuïtat al banc de llibres:

 • Haurà de tornar tots els llibres de text de 6é a la seua escola i automàticament continuarà tenint dret al Banc de Llibres a l’institut.
 • L’alumnat que promocione de curs o de l’ESO a un Programa haurà de tornar tots els llibres de text i automàticament continuarà tenint dret al Banc de Llibres.
 • L’alumnat que repetesca el curs no tornarà cap llibre i els utilitzarà el curs escolar següent.
 • Haurà de tornar tots els llibres de text a l’institut d’origen, lliurar al professorat responsable del Banc de Llibres del centre el Document de Lliurament de Llibres de Text que el facilitarà l’institut d’origen i automàticament continuarà tenint dret al Banc de Llibres a l’institut.
 • Haurà de comprar-se els llibres de text del nivell que curse. Al final del curs escolar haurà de lliurar-los al professorat responsable del Banc de Llibres de l’institut. Tot seguit caldrà que facen tres gestions:

1a.- Emplenar el Document de Lliurament de Llibres de Text a l’enllaç.

2a.- Emplenar la Sol·licitud Telemàtica de Participació en el Banc de Llibres a l’enllaç.

3ª.- Lliurar una còpia de tots dos documents anteriors al professorat responsable del Banc de Llibres de l’institut.

Requisits per tal que l’alumnat es done de baixa del Banc de Llibres

 • Haurà de tornar tots els llibres al professorat responsable del Banc de Llibres i al Document de Lliurament de Llibres de Text marcarà una creu en la casella de renúncia a l’enllaç.

Normes d’us i devolució dels llibres de text del Banc de Llibres per part de l’alumnat i les famílies

Cal parar atenció que quan els alumnes facen la devolució dels llibres de text el professorat de cada assignatura supervisarà l’estat d’aquests. Si l’alumnat perd o deteriora algun llibre l’haurà de comprar de nou, en cas contrari perdria la possibilitat de continuar en la xarxa. Per això és molt important la col·laboració de les famílies a fi que tots l’alumnat del Banc de Llibres puguen gaudir del material escolar en bones condicions en els cursos posteriors i evitar problemes.

Aquestes són les normes bàsiques de bon d’us dels llibres de text:

 • Hauran d’estar folrats amb una funda de plàstic a fi d’evitar el deteriorament.
 • Damunt de la funda de plàstic han de portar apegada una etiqueta identificadora amb el nom de l’alumne que ha usat el llibre.
 • Les pàgines han d’estar en bon estat.
 • Si s’han fet escrits o subratllats cal esborrar-los perfectament.
 • No s’ha d’haver usat bolígraf o marcador.
 • Més informació al següent enllaç.

Finalment, volem transmetre i compartir amb les famílies els valors de la pertinença al programa XarxaLlibres ja que es fomenta en l’alumnat les actituds de solidaritat, respecte, us responsable dels béns públics i l’estalvi econòmic.