XarxaLlibres: Informació per a les famílies

Des de l’IES Antoni Llidó volem informar a les famílies que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ofereix el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text als centres públics.

Aquest programa té com a finalitat dotar els centres escolars d’un banc de llibres al qual es podran acollir voluntàriament les famílies de l’alumnat matriculat als centres educatius. També és objectiu del programa desenvolupar i fomentar en l’alumnat actituds de respecte i us responsable dels béns públics. Per tant, els participants tindran a l’institut els llibres gratuïts en l’etapa de l’ESO.

Requisits per tal que l’alumnat tinga dret al Banc de Llibres

Aquestes són les accions que les famílies i els alumes han de dur a terme respecte al programa de Xarxa Llibres a fi de garantir la correcta continuïtat al banc de llibres:

– L’alumnat procedent de 6é de Primària que tinguen dret al Banc de Llibres:

 • Haurà de tornar tots els llibres de text de 6é a la seua escola i automàticament continuarà tenint dret al Banc de Llibres a l’institut.

– L’alumnat procedent d’un nivell de l’ESO de l’IES Antoni Llidó que tinguen dret al Banc de Llibres:

 • L’alumnat que promocione de curs o de l’ESO a un Programa haurà de tornar tots els llibres de text i automàticament continuarà tenint dret al Banc de Llibres.
 • L’alumnat que repetesca el curs no tornarà cap llibre i els utilitzarà el curs escolar següent.

– L’alumnat procedent d’un nivell de l’ESO d’un altre IES que tinga dret al Banc de Llibres:

 • Haurà de tornar tots els llibres de text a l’institut d’origen, lliurar al professorat responsable del Banc de Llibres del centre el Document de Lliurament de Llibres de Text que el facilitarà l’institut d’origen i automàticament continuarà tenint dret al Banc de Llibres a l’institut.

– L’alumnat procedent de 6é de Primària o d’un nivell de l’ESO que vulga tenir dret al Banc de Llibres per primera vegada

 • Haurà de comprar-se els llibres de text del nivell que curse. Al final del curs escolar haurà de lliurar-los al professorat responsable del Banc de Llibres de l’institut. Tot seguit caldrà que facen tres gestions:

1a.- Emplenar el Document de Lliurament de Llibres de Text a l’enllaç http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb

2a.- Emplenar la Sol·licitud Telemàtica de Participació en el Banc de Llibres a l’enllaç https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

3ª.- Lliurar una còpia de tots dos documents anteriors al professorat responsable del Banc de Llibres de l’institut.

Requisits per tal que l’alumnat es done de baixa del Banc de Llibres

L’alumnat que vulga deixar de pertànyer al programa Xarxa Llibres haurà de tornar tots els llibres al professorat responsable del Banc de Llibres i al Document de Lliurament de Llibres de Text marcarà una creu en la casella de renúncia a l’enllaç http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb

Normes d’us i devolució dels llibres de text del Banc de Llibres per part de l’alumnat i les famílies

Cal parar atenció que quan els alumnes facen la devolució dels llibres de text el professorat de cada assignatura supervisarà l’estat d’aquests. Si l’alumnat perd o deteriora algun llibre l’haurà de comprar de nou, en cas contrari perdria la possibilitat de continuar en la xarxa. Per això és molt important la col·laboració de les famílies a fi que tots l’alumnat del Banc de Llibres puguen gaudir del material escolar en bones condicions en els cursos posteriors i evitar problemes.

Aquestes són les normes bàsiques de bon d’us dels llibres de text:

 • Hauran d’estar folrats amb una funda de plàstic a fi d’evitar el deteriorament.
 • Damunt de la funda de plàstic han de portar apegada una etiqueta identificadora amb el nom de l’alumne que ha usat el llibre.
 • Les pàgines han d’estar en bon estat.
 • Si s’han fet escrits o subratllats cal esborrar-los perfectament.
 • No s’ha d’haver usat bolígraf o marcador.
 • Més informació a l’enllaç http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Finalment, volem transmetre i compartir amb les famílies els valors de la pertinença al programa XarxaLlibres ja que es fomenta en l’alumnat les actituds de solidaritat, respecte, us responsable dels béns públics i l’estalvi econòmic.